Adatkezelési Tájékoztató

Kedves Látogatónk! Kérjük, tekintse meg az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat:

Adatkezelési tájékoztató

A Gyermek-sarok gyermekruha webáruház (a továbbiakban: Szolgáltató)  www.gyermek-sarok.hu (a továbbiakban: Honlap/weboldal) címen elérhető weboldalára látogatók és ott regisztrálók, vagy vásárolók (a továbbiakban együttesen Érintett) a személyes adataikat rendelkezésre bocsátják a sikeres vásárlás/regisztrálás érdekében. Ezeket az adatokat a webáruház kezeli, tárolja.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Definíciók

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetés) küldése érdekében tárolja és kezeli.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Név:

Gyermek-sarok gyermekruha webáruház

Székhely, levelezési cím:

1144 Budapest, Vezér utca 47.

Telefon:

0630/799-94-54

E-mail:

info@gyermek-sarok.hu

Adószám:

66979621-1-42

Nyilvántartási Szám:

41829084

Tárhely szolgáltató:

ActiveNet Informatikai Bt.
1139 Budapest, Béke tér 7. Fszt.2.

info@activenet.hu

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A megadott személyes adatok (regisztráció, megrendelés során megadott) törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató törli rendszeréből.

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított – 2 hónapig tárolja.

Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató az Érintett részére nem küld több DM tartalmú levelet. (lásd bővebben: 6.4. és 10. pont)

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A kezelt személyes adatok köre

Webáruházunkban regisztrációval és regisztráció nélkül is történhet vásárlás. A megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően kért adatok:

„Az Ön személyes adatai” menüpontban

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve, amennyiben Cégszerű számlát kér
 • Cég Adószáma
 • Az utca neve a számlázási címre vonatkozóan
 • Az irányítószám a számlázási címre vonatkozóan
 • A település, város neve a számlázási címre vonatkozóan
 • Telefonszám a kapcsolattartás érdekében
 • Email cím a kapcsolattartás, rendelés visszaigazolás, szállítás érdekében

„Szálítási cím” menüpontban (csak akkor kell kitölteni, ha a szálítási és a számlázási cím eltér)

 • Az utca neve a szállítási címre vonatkozóan
 • Az irányítószám a szállítási címre vonatkozóan
 • A település, város neve a szállítási címre vonatkozóan
 • Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Cookie-k

A HTTP-cookie (magyarul süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, felismerésére pl.:  webáruházakban bevásárlókosár nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

Cookie-k típusai

Az ideiglenes cookie-k, más néven munkamenet cookie-k a böngésző bezárását követően automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezeket a sütiket a web helyek ideiglenes adatok tárolására – például a bevásárlókocsiban található cikkek nyilvántartására – használják.

Az állandó, maradandó, más néven mentett cookie-k böngésző ablak bezárása után is az Ön számítógépen maradnak. Ezek használatával tárolnak a web helyek adatokat, például a már említett bejelentkezéshez szükséges nevet és jelszót, mindezt azért, hogy ne kelljen a következő felkereséskor ismételten bejelentkeznie. Ezek az állandó cookie-k napokig, hónapokig illetve törlésükig is megmaradnak a számítógépen.

Süti létrehozása

1. Bizonyos oldalakra lépés után az ön számítógépe egy HTTP kérést (request) küld a szerver felé.
2. A szerver létrehoz egy új felhasználói azonosítót, majd bejegyzi azt saját adatbázisába.
3. A szerver egy http választ (response) küld vissza az ön számítógépére, benne az előzőleg létrehozott sütivel.
4. Az ön számítógépe eltárolja ezt a sütit. 

Süti használata

1. Következő alkalommal, amikor meglátogatja az adott oldalt, akkor az ön számítógépe újra kapcsolatba lép a szerverrel, és a http kéréshez már hozzácsatolja ezt a sütit is.
2. A szerver összeveti a kapott sütit az általa tárolttal, így egyszerre tudja autentikálni Önt mint felhasználót, és emlékezni a korábbi beállításaira.
3. Ezután a szerver egy http választ (response) küld vissza az ön számítógépére, benne a szükséges adatokkal (a süti-vel)

Weboldalunk cookie használata

Weboldalunk csak olyan sütit használ, amely az ön kényelmét szolgálja, és csakis az Ön által megadott pl.: bejelentkezéshez, felismeréshez, megrendelt termék postázásához szükséges adatokat tárolják. Az ön tudta nélküli adatbeszerző és egyéb az ön internetes tevékenységére vonatkozó információkat gyűjtő sütit oldalunk nem használ.

Cookie használatának tiltása

Amennyiben Ön mégsem akarná engedélyezni a sütik használatát, akkor azok tiltására lehetősége van böngészőjének beállításainál. Elképzeléseinek megfelelően a cookie-kat letilthatja vagy engedélyezheti az összes webhelyen, illetve megválaszthatja, hogy melyik web helynél engedélyezi azokat. Böngészőjének megfelelően tudja a beállításokat elvégezni.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név:                                 Magyar Posta Zrt. – MPL

Székhely:                         Budapest, Üllői út 114-116.      

Tevékenység:                   futárszolgálat

Tárhely szolgáltató adatai:

Név:                                 ActiveNet Informatikai Bt.

Székhely:                         1139 Budapest, Béke tér 7. Fszt.2.

E-mail cím:                      info@activenet.hu             

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá kérheti emaiben a Szolgáltatótól, ha azokat módosítani szeretné saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 • Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 • Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

 • Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Budapest 2023.01.01.
Gyermek-sarok gyermekruha webáruház
Zoboki Zoltán E.v.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Kedves Látogatónk! Kérjük, tekintse meg a szerződési feltételeket:

Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 

Ezek a rögzített feltételek a szerződő felekre, a regisztrált, vagy regisztráció nélkül vásároló felhasználókra és a Gyermek-sarok webáruházra vonatkoznak!


Ezen szerződési feltételek vonatkoznak minden rögzített megrendelésre, melyek a Gyermek-sarok webáruház rendszerén keresztül keletkeznek!

A webáruházban található Termékfotók a Gyermek-sarok webáruház tulajdonát képezik, azoknak más oldalakon történő felhasználásához a webáruház HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES!


A Gyermek-sarok webáruházban a rendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is történhet. A rendelés leadásának legegyszerűbb módja a regisztráció nélküli vásárlás. Ebben az esetben csak kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, majd a szükséges adatok megadása után a rendelés kész is. Webáruházunkban csak MAGÁNSZEMÉLYKÉNT vásárolhat. Az új KATA törvények értelmében csak magánszemélyek részére áll módunkban számlát kiállítani. Számla nélkül a vásárlás nem lehetséges.

Fontos tudni, hogy a webáruházban a vásárláshoz feltétlenül szükséges adatok megadása csak és kizárólag olyan információkra vonatkozik, melyek a számlázást, kiszállítást, illetve az esetleges kapcsolattartást segítik. Az alapadatok, mint:

– Vásárló neve (Számlázáshoz, Kiszállításhoz szükséges információk)
– Cím (Számlázáshoz, Kiszállításhoz szükséges információk)
– Telefonszám (Kiszállításhoz, Kapcsolattartáshoz, Esetleges reklamációhoz szükséges információk)
– E-mail cím (Sikeres rendelés visszaigazoláshoz, Rendelés feldolgozottsági állapotának visszaigazolásához, Számla küldéséhez, Kiszállításhoz, Kapcsolattartáshoz, Esetleges reklamációhoz szükséges információk)

megadásán kívül a webáruház egyéb információt nem kér a vásárlótól.

Regisztráció, illetve regisztráció nélküli vásárlás után a vásárló adatainak megfelelő biztonságáról, kérés esetén adott adatok rendelkezésre bocsátásáról a webáruház gondoskodik, az adatokat a törvényben meghatározott ideig tárolja, majd törli azokat.
 

Személyes adatok harmadik fél részére nem adhatók ki. Kivétel ez alól olyan hatósági intézkedés, amely például nem megfelelő üzleti magatartás miatt indul, ilyenkor a személyes adatok felhasználhatók!
 

A helyesen, minden részletre kiterjedő regisztráció kitöltése után a következő vásárlás gyorsabban (adatbeírás nélkül) történik. Amennyiben a megadott adatok hiányosak, a webáruház megkísérli a kapcsolatfelvételt az adatok pótlása miatt. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem sikerül, úgy a webáruház jogosult a nem megfelelő regisztráció törlésére. 
 

A regisztráláskor megadott adatok bármikor módosíthatók az erre a célra biztosított Adatok Módosítása felületen!
 

Téves adatok megadása esetén a webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, az adatok helyes megadása a regisztráló felelőssége!
 

A regisztráció törlésére mindkét félnek lehetősége van, ezt mind a regisztráló, mind a webáruház megteheti!

 

A Gyermek-sarok webáruházban található termékekről információkat a terméklapok tartalmaznak.
A termékekkel kapcsolatos összes információ elérhető a terméklapokon, ezek szabadon, regisztráció nélkül is megtekinthetők.
Akkor, ha a terméklapon feltüntetett információkon kívül egyéb információra van szüksége a vásárlónak, az elérhetőségek valamelyikén veszi fel velünk a kapcsolatot!
 

A webáruházban feltüntetett árak Bruttó, azaz ÁFA – val növelt árak és magyar forintban (HUF) értendők!
 

Az árváltozás jogát a webáruház fenntartja, erről a weboldalon információt biztosít!
 

Tévesen, irracionálisan feltüntetett árak esetén kérjük tájékozódjon megrendelés előtt.
 

Hibásan feltüntetett árak esetén a webáruház nem köteles a feltüntetett áron biztosítani adott termékét!
 

A megvásárolni kívánt terméket/termékeket a kosárba kell helyezni!
 

A kosár tartalma módosítható az erre a célra biztosított Kosár Tartalma felületen!
 

A véglegesítéssel a vásárló elismeri, hogy a kosár tartalmát meg szeretné vásárolni előzetes tájékoztatás/tájékozódás alapján!
 

Az itt található összesített adatlapon szereplő mennyiségi egységek és egyéb információk tételesen tartalmazzák a megvásárolni kívánt termékeket, ennek véglegesítésével a vásárló kijelenti, hogy ezen termékeket a rendelkezésére bocsátott termékinformációk alapján meg kívánja vásárolni.
 

A véglegesítés, a megrendelés elküldése maga a konkrét vásárlási szándék(szerződés) mely megrendelést a webáruház fogadja, arról értesítést küld a vásárló részére!
 

Ebben az értesítésben a webáruház informálja a vásárlót, hogy rendelését rögzítette! Ezt a visszaigazoló levelet a vásárló minden esetben megkapja és köteles megőrizni!
 

Akkor, ha ez a visszaigazolás nem érkezik meg a vásárló e-mail címére 12 órán belül, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
 

A rendelés feldolgozásáról, kiszállításának lehetséges időpontjáról, esetleges készlethiányról a webáruház a visszaigazolást követő periódusban informálja a vásárlót, e-mail formájában tájékoztatja!
 

A webáruház vállalja, hogy a helyesen kitöltött regisztrációt követően megrendelt termékeket 2-5 munkanapon belül eljuttatja a vásárlókhoz!
 

Ettől eltérő, több munkanapot igénylő szállítási határidő merülhet fel, ha a webáruház például karbantartási, vagy egyéb fejlesztési munkák miatt nem működik megfelelően. Erről a megnövekedett várakozási és szállítási időről a webáruház köteles a vásárlókat megfelelően tájékoztatni!
 

A megrendelt termékeket a webáruház a megrendelésben rögzített címre kiszállítja/kiszállíttatja a vásárló részére a megrendelésben rögzített összeg/szállítási költség ellenében!
 

A megrendelések személyes átvétellel, banki előre utalás és utánvétes megrendelés esetén pedig futárszolgálat segítségével jutnak el a megrendelőkhöz.
 

A szállítást az MPL futárszolgálat munkatársai végzik, munkaidőben 9:00 – 17:00 óra között a csomagot a vásárló által megadott címre kézbesítik.
 

Utánvétes fizetés kiválasztása esetén a számlán feltüntetett díjat a vásárló a futárnak fizeti.
A szállítás díja utánvét esetén 2.500 Forint.

A vásárlónak lehetősége van a vételárat saját net-bankon keresztül előre átutalni. Ilyen esetekben a szállítás költsége 2.400 Forint.

A számlán feltűntetett szállítási díjat a vásárló a rendelés véglegesítésekor elfogadta, tudomásul vette, köteles azt megfizetni!
A vásárolt termékekről kiállított számlát a webáruház e-mail csatolmányban -PDF- formátumban küldi a megrendelő részére az álltala megadott e-mail címre, mely számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.

A megrendelt, kiszállított termékeket a megrendelő köteles átvenni!
 

Akkor, ha a megrendelő eláll a vásárlástól nem köteles átvenni a kiszálított terméket/termékeket, de erről, vagyis az elállásról még a kiszálítás előtt értesítenie kell a web-áruházat!
 

Az átvétel megtagadása eljárást von maga után!
 

A regisztrációval a vásárló kijelenti, hogy a számlázás során használt adatai megfelelnek a valóságnak, az így kiállított számlát elfogadja!
 

A garanciális feltételeket a vásárló érvényesítheti webáruházunkkal szemben, amennyiben a termék rendeltetésének megfelelő használat mellett láthatóan gyártási hibából adódóan hibásodott!
 

Ilyen esetekben, azaz ha a termék bizonyíthatóan gyártásból eredő hibát tartalmaz, webáruház köteles a hibás terméket saját költségén cserélni, akkor, ha az hiánytalanul, eredeti csomagolásban érkezik vissza részére!
 

Akkor, ha a termékcserekor a termék nincs raktáron, kifutott stb. így a termék cseréje nem megoldható, úgy a webáruház felveszi megrendelővel a kapcsolatot és egyéb lehetőséget kínál a cserét illetően!
 

Az esetlegesen felmerülő egyéb minőségi problémák, panaszok esetén a webáruház köteles a részére bejelentett panaszokat kivizsgálni és az ilyen vizsgálatok eredményéről a vásárlót tájékoztatni!
 

Mivel a vásárló interneten keresztül vásárol web-áruházunkban, így nincs lehetősége kipróbálni, megvizsgálni termékeinket.
 

Ezt kompenzálja az Elálláshoz való Jog, melyre 14 napig van lehetőség!
 

Az elállási jog azt jelenti, hogy a vásárló az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a termék 14 napon belüli visszaküldése esetén kérheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését.
 

Az Elállási Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával(!) írásos dokumentáció készül az elállási igényről, melyet a termékkel együtt kell a kereskedő részére visszaküldeni.
 

Az Elállási Nyilatkozat Letöltéséhez kattintson:

IDE


A vásárló a vásárlást követő 24 hónapon belül élhet szavatossági igényével!
 

Akkor, ha a termék cseréjére kerül sor, az elévülési határidő újból indul! 
 

Vásárló kijelenti, hogy magatartása a vásárlás alatt megfelel az elvárható és elfogadott vásárlói magatartásoknak!
 

Amennyiben vásárló magatartása, tettei, annak következményei nem felelnek meg az elfogadott vásárlói magatartásoknak, úgy webáruház a hatóságokhoz fordul és megteszi a szükséges lépéseket, azokkal együttműködik, segíti munkájukat, azok részére adatokat szolgáltat a vásárlóról!
 

A webáruháznak lehetősége van az ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, ennek jogát fenntartja!
 

Budapest 2023.01.01.
Gyermek-sarok gyermekruha webáruház
Zoboki Zoltán E.V.

 

 

Gyermekruha Webáruház | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: GyermekSarok WebShop

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!

Adatkezelési tájékoztató

2000 - 2023 © Gyermek-sarok Webáruház